Grönstruktur i Mölndalsåns dalgång, del 2

MARELD får förtroendet att fortsätta arbetet med att utveckla grönstrukturen i Mölndalsåns dalgång. Uppdraget är baserat på ett tidigare parallellt skissuppdrag som vi deltog i tillsammans med två andra kontor. Nu ska idéer och principer tas fram för hur attraktiva gröna stråk och platser ska kunna skapas i dalgången, från Liseberg till Mölndals centrum. Vårt arbete ska utgöra ett av underlagen till den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång som Göteborgs Stad och Mölndals stad nu tar fram.