Regementsstaden blir en ny stadsdel i Borås med över 1500 nya bostäder, service, skola, kontors- och verksamhets-

lokaler. Stadsdelen tar avstamp i miljön kring f.d. Älvsborgs Regemente I15 och nya stadsstrukturen vävs in i en spännande miljö med kulturhistoria, parkvärden, naturmiljö och utmanande topografi.   Form, skala och material svarar mot platsens varierade förutsättningar med lucker kvartersstad närmast kasernområdet, friare punkthus och terrasshus i den kuperade naturmarken samt lägre, täta radhus/parhus typ trädgårdsstad längs dalstråket i mer låglänt terräng.

Uppdraget började med skissuppdrag för Vasallen AB, där MARELD/DTH Arkitekter (genom Sven Hedlund) arbetade fram en vision för stadsdelen – Regementsstaden. Med samma konstellation deltog vi i parallella uppdrag 2007 och stadsstrukturen bearbetades vidare. Resultaten blev underlag för planarbetet som leddes av Borås Stad. Våren 2011 bjöds MARELD in att medverka i framtagandet av ett kvalitetsprogram för plan­området/Etapp1.

MARELD ansvarar främst för gestaltningen av allmän platsmark, gårdsmiljöer och parker men deltar även i bearbetning av gatunät, kvartersstruktur och terränganpassning etc