Grönstruktur i Mölndalsåns dalgång

Idag är Mölndalsån relativt gömd i det urbana landskapet och det är få ställen där allmänheten bjuds in till åkanten. Trots sitt urbana läge är ån rik på arter och fungerar som en grön koppling i nord-sydlig riktning. Projektets fokus har varit att ta fram idéer om hur man kan knyta samman dalgången med gröna promenader och parkstråk längs Mölndalsån som kopplar till intilliggande naturområden.

Till det nord-sydliga stråket kopplas ett antal tvärkopplingar av olika slag. Det handlar dels om fysisk framkomlighet för gång- och cykeltrafik på olika sätt, dels om ekologiska kopplingar och visuella samband för att synliggöra Mölndalsån i det urbana landskapet.

Från att under lång tid ha dominerats av diverse industriområden står Mölndalsåns dalgång nu inför en omvandling till att bli en grön blandstad med kontor och bostäder med ett attraktivt läge mellan Göteborgs och Mölndals innerstäder. Detta ställer krav på att hela miljön uppgraderas enligt hållbara utvecklingsprinciper för att uppnå en god bostadsmiljö och en levande, trevlig stadsmiljö i mänsklig skala.

 

TYP: Grönstrukturplan
ORT: Göteborgs stad och Mölndals stad
ÅR: 2014
BESTÄLLARE: Göteborgs stad och Mölndals stad