Mölndals Innerstad

Mölndals innerstad står inför en total upprustning och stora om- och nybyggnadsprojekt är under projektering, såsom galleria, livsmedelshandel, nytt huvudkontor SCA, bibliotek och bostäder. I samband med denna förnyelse har MARELD tagit fram ett gestaltningsprogram för allmän plats. Tre olika planprocesser har pågått parallellt. Arbetet har skett i nära samarbete med kommunens tjänstemän, exploatörernas arkitekter m.fl. MARELD har haft en kreativ roll med att driva fram gestaltningsarbetet och förankra detta mot en gestaltningsgrupp.  Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet har varit ledord och särskild vikt har lagts vid hantering av dagvatten. Vattnet och Mölndalsån är en viktig del i Mölndals identitet och historia. Genom att synliggöra dagvattnet med regnträdgårdar, vattenrännor och fördröjningsdammar blir vattnet ett tydligt tema i stadsrummet. Till gestaltningsprogrammet har även kopplas ett belysningsprogram som tagits fram av ÅF Lighting. MARELD har därefter deltagit som gestaltande länk/granskare under projekteringsskedet fram till genomförande.

TYP: Gestatningsprogam
ORT: Mölndals Innerstad
ÅR: 2013 - 2016
BESTÄLLARE: Mölndals stad
ARKITEKT: Krook&Tjäder, Fredblads, Rstudio, ÅF Lighting