Garveriet i Floda

I dag ligger Garveriet och bebyggelsen som en enklav skild från Stationssamhället och Floda centrum. Utmaningen ligger i att krympa det upplevda avståndet och koppla området till Stationen och Floda centrum. Garveriet, liksom många äldre industrimiljöer, har fantastiska förutsättningar.

MARELD har tagit fram ett utvecklingsprogram för hela området som är uppdelat i flera etapper och som sträcker sig över en tioårsperiod. Grundtanken är att skapa ett socialt kvarter av matkultur, andlighet och natur.

Konceptet rymmer en strategi för tre olika tidshorisonter. Först ligger mycket fokus på att bygga identitet och kommunicera platsen utåt. Under detta steg byggs den fysiska strukturen upp med en gågata som ryggrad, lekplatser, växthus och odlingsmöjligheter för att skapa en trygg och vänlig miljö. I steg två tillkommer merparten av den nya bebyggelsen med ny kyrka och bostäder. I sista etappen tillkommer bebyggelse vid torget och bostäder som kräver ny detaljplan.

 

TYP: Programskiss
ORT: Floda
ÅR: 2014
BESTÄLLARE: Privat