Den befästa staden

I Göteborg pågår ett flertal stadsutvecklingsprojekt; Västlänken och anslutande projekt, som kommer att förändra delar av staden på ett genomgripande sätt. De aktuella stadsutvecklingsprojekten innebär ett hot mot resterna av fästningsstaden genom att fornlämningar under mark behöver tas bort. Projekten innebär samtidigt en möjlighet att passa på att genomföra åtgärder som stärker berättelsen om den befästa staden i det nya som tillförs samt att visa upp de lämningar som grävs fram.

Handlingsprogrammet är ett strategiskt dokument som syftar till att ta den av Stadsmuseet framtagna visionen om fästningsstaden och konkretisera åtgärdsförslagen och koppla dem till specifika platser i staden. Handlingsprogrammet är ett förslag på hur fästningsstaden kan gestaltas och tydliggöras i det framtida Göteborgs historiska stadskärna.

Handlingsprogrammet har tagits fram av Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister i samarbete med Nyréns Arkitektkontor och Mareld Landskapsarkitekter på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.

TYP: Programhandling
ORT: Göteborg
ÅR: 2017
BESTÄLLARE: Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Kulturförvaltningen