Josefine Askfelt

Landskapsarkitekt MSA
O7O8-79 1O O8

Josefine ser på landskapsarkitektur som en möjlighet där skapande och god design kan göra skillnad, inte bara för människan och naturen utan även för livet efter oss. Hon brinner för gestaltning och att komma med nya innovativa idéer och lösningar inom ramen för platsens förutsättningar. Att våga utmana status quo genom gränsöverskridande samarbete tror Josefine är nyckeln till ett gott resultat. Hon har också ett särskilt intresse för barns plats i staden och har arbetat med nya såväl som upprustning av befintliga förskole- och skolgårdar.

I samband med utvecklingen av befintliga skolgårdsmiljöer har Josefine varit med och tagit fram ett inventeringsverktyg för att lättare identifiera vad som behövs för att förbättra barnens pedagogiska lekmiljö utomhus. Examensarbetet inriktade hon mot barn och förskolegårdar i stadsmiljö. I arbetet undersökte hon hur förskolegårdens storlek kan påverka barnens lek och användande av gården.

Josefine har erfarenheter från tidiga skeden till detaljprojektering och har även deltagit i flertalet tävlingar såväl som olika typer av projekt.