Väjern preschool

Väjern är ett av Sotenäs samhällen med störst andel barnfamiljer. Här finns stor utvecklingspotential med plats för nya bostäder och förtätning av hamnmiljön. MARELD fick i uppdrag att studera utformning av en ny förskola på en obebyggd tomt. Ambitionen var att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler som tar till vara på närmiljön och utblickar mot havet och gamla Väjern.

Volym, orientering och terränganpassning svarar mot det blåsiga läget och ger en omfamnad, skyddad gård i öster och glasade partier med terrasser mot havet i väster. Befintliga träddungar sparas och kompletteras med mindre träd på gården (uppfyllnad). Detta ger vindskydd och skugga i ett annars stendominerat landskap.

TYP: Utredningskiss
ORT: Väjern
ÅR: 2010
BESTÄLLARE: Sotenäs kommun
ARKITEKT: Sjölén & Hansson Arkitekter