Tamsalu jubilee park

Tamsalu är en liten järnvägsstad som ligger mitt i Estland. Under våren 2O15 organiserades en internationell tävling med uppgiften att utveckla en park där stommen utgörs av 1OO nyplanterade ekar. De 1OO ekarna är en symbol för 1OO-års jubiléet för Estland som nation. Det var viktigt att parken skulle ha ett symboliskt värde på nationell nivå, likaså var det viktigt att parken svarade på vardagslivets behov för Tamsalus invånare. En annan prioritering var att hålla nere kostnaderna för skötsel och anläggning av parken.
Vårt koncept fokuserade på det gamla järnvägsspåret, som blev ett aktivitetsstråk där olika aktiviteter och funktioner kunde kopplas beroende på behov och budget. Ekarna placerades i rader för att ge platsen en tydlig karaktär och samtidigt skapa olika landskapssekvenser. Mellan ekarna skapades rum för olika ängsblommor.

MARELDs förslag Ridade Vahel (Mellan raderna) vann 2:a pris.

TYP: Tävling
ORT: Tamsalu, Estland
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Tamsalu vallavalitsus (kommun)