Springet

Syftet med projektet var att inventera och analysera hamnområdets förutsättningar samt att pröva en strategi som utvecklar och stärker områdets nuvarande karaktär och funktion. Angreppsättet bygger på ambitionen att området inte skall omvandlas utan de olika delarna industri, rekreation, båtliv, fiske och boende skall fortskrida och utvecklas sida vid sida.
Att intervjua näringsidkarna i området var en viktigt del i arbetet. Utredningen ska vara ett stöd för kommunens vidare programarbete.

BESTÄLLARE: Sotenäs kommun